Papildomi kursai papildomas mokymas Vilniuje KET pažeidusiems pradedantiesiems vairuotojams ar praradusiems teisę vairuoti

Papildomi kursai papildomas mokymas Vilniuje KET pažeidusiems pradedantiesiems vairuotojams ar praradusiems teisę vairuoti

Kas yra papildomas vairuotojų mokymas?

     Papildomas vairuotojų mokymas – Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas mokymas:

1) pradedančiųjų vairuotojų*, pažeidusių Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) reikalavimą (reikalavimus) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės neblaivumas, taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn);

2) motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.  

     * Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

     Kas gali vykdyti papildomą vairuotojų mokymą?

      Papildomą vairuotojų mokymą gali vykdyti vairavimo mokyklos, kurioms Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.. papildomi kursai papildomas mokymas

Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimas

Mokymo įstaigų, turinčių teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, sąrašas

     Kokios pasekmės laukia pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (-us), už kurį (kuriuos) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojų, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, jei jie nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

  • Pradedantysis vairuotojas, per 2 metus nuo jam išduoto vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos pažeidęs KET reikalavimą (-us), už kurį (kuriuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlęs eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), ir per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas papildomi kursai papildomas mokymas.
  • Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, negali susigrąžinti teisės vairuoti transporto priemones.

     Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), už kurį (kuriuos) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

  • ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą, apimantį šias temas: KET naujovės, atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės, eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti, saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas, pavojingų eismo situacijų išvengimas (važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka eismo saugumui, automobilio vairavimo skirtinga (sausa, šlapia, snieguota, apledėjusia, žvyro) kelio danga ypatumai), automobilio aktyvių saugos sistemų veikimas (stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS), elektroninės automobilio stabilumo sistemos (ESP) ir kitų saugos sistemų įtaka automobilio valdymui);

Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. papildomi kursai papildomas mokymas

  • trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, apimantį šias temas: vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje, emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
  • ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonę (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus A1, A2, A ir B1 transporto priemonėmis, ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti  A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones);
  • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

     Papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtu, kai išlaikomas žinių patikrinimo testas.

     Pastaba.

Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė nusižengimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (su privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai vykdančių sveikatos priežiūros įstaigų sąrašu galima susipažinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl nusižengimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.

www.autosiekis.lt https://autosiekis.lt/

Papildomi kursai papildomas mokymas